แสวงบุญลุมพินีวัน พุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ 1

ลุมพินีวัน

วันนี้ ซอกแซก.com จะพาทุกคนไปเที่ยวยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในต่างประเทศ สถานที่ที่เราจะพาไปทำความรู้จักแห่งนี้ก็คือ ลุมพินีวัน (Lumbini Vana) หรือทางการเรียกว่า “รุมมิเด” เป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งเดียวที่อยู่นอกประเทศอินเดีย ลุมพินีวันเป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ 1 จากจำนวน 4 พุทธสังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ  ผู้ซึ่งต่อมาตรัสรู้เป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยู่ที่อำเภอไภรวา แคว้นอูธ ประเทศเนปาล เดิมเป็นสวนป่าสาธารณะที่ร่มรื่น ในสมัยพุทธกาลลุมพินีวันตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์กับเมืองเทวทหะ ในแคว้นสักกะ บนฝั่งแม่น้ำโรหิณี หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว พระเจ้าอโศกมหาราชได้โปรดให้สร้างเสาหินขนาดใหญ่มาปักไว้ตรงบริเวณที่ประสูติ เรียกว่า เสาอโศก ที่จารึกข้อความเป็นอักษรพราหมีว่า พระพุทธเจ้าประสูติที่ตรงนี้ 

ลุมพินีวัน

ปัจจุบันลุมพินีวันอยู่ในเขตประเทศเนปาล ติดชายแดนประเทศอินเดียทางเหนือเมืองโคราหะปุระ ห่างจากเมืองติเลาราโกต (หรือ นครกบิลพัสดุ์) ทางทิศตะวันออก 11 กิโลเมตร และห่างจากสิทธารถนคร (หรือ นครเทวทหะ) ทางทิศตะวันตก 11 กิโลเมตร ซึ่งถูกต้องตามตำราพระพุทธศาสนาที่กล่าวว่าลุมพินีวันสถานที่ประสูติ ตั้งอยู่ระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์และเมืองเทวทหะ ลุมพินีวันได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage Site) ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อ “ลุมพินี สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) ลุมพินีวันมีเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่

ลุมพินีวัน

จุดแสวงบุญลุมพินีวัน พุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ 1

เมื่อไปถึงพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ 1 เดินเข้าไปเรื่อย ๆ จะเจอ ลานอนุสาวรีย์พระพุทธเจ้าน้อยยืนชูนิ้วขึ้นฟ้า บ่งบอกว่าเป็นเอกบุรุษหนึ่งเดียวของโลก กล่าวว่า “เราจะเป็นผู้เลิศ ผู้ประเสริฐ ผู้ดีที่สุดแห่งโลกนี้” และชี้นิ้วขวาลงดินกล่าวว่า “การเกิดของเรานี้เป็นครั้งสุดท้าย ต่อไปเราจะไม่เกิดอีก” สิ่งที่ชาวพุทธนิยมไปสักการะ คือ “เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช” และยังมี “วิหารมายาเทวี” ปัจจุบันทางการเนปาลได้สร้างวิหารใหม่ทับวิหารมายาเทวีหลังเก่า และได้ขุดค้นพบศิลาจารึกรูปคล้ายรอยเท้า สันนิษฐานว่าเป็นจารึกรอยเท้าก้าวที่เจ็ดของเจ้าชายสิทธัตถะ ประตูด้านหลังวิหารมายาเทวี จะเจอกับต้นโพธิ์และสระน้ำโบกขรณี สระศักดิ์สิทธิ์ที่พระนางมายาเทวีลงอาบก่อนจะประสูติเจ้าชายสิทธัตถะ นอกจากนี้ยังมีวัดไทยลุมพินี เป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศเนปาลตั้งอยู่ในพุทธสังเวชนียสถาน บริเวณสถานที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทางเขตตะวันตกสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ใกล้กับชายแดนประเทศอินเดีย

ลุมพินีวัน

ช่วงฤดูกาลมาแสวงบุญที่ลุมพินีวัน พุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ 1 จะอยู่ในช่วงอากาศหนาวควรจะต้องเตรียมเสื้อกันหนาว อุปกรณ์ยังชีพ เช่น ยาดม ยาอม ทิชชูเปียก ผ้าอนามัย หมวก อุปกรณ์ป้องกันฝุ่น วันที่เข้าไปในพุทธสังเวชนียสถานควรใส่ชุดขาว ข้อควรปฎิบัติของการเข้านมัสการพุทธสังเวชนียสถาน ควรอยู่ในอาการสำรวม เตรียมดอกไม้ ธูป เทียน และหนังสือสวดมนต์ไปด้วยทุกครั้ง และที่สำคัญด้วยวัฒนธรรมของสถานที่ที่ต้องเผชิญอาจจะทำให้หงุดหงิด การเตรียมใจไปก็เป็นสิ่งสำคัญไม่งั้นจากจะสร้างบุญสร้างกุศล เสริมโชคเสริมลาภ จะกลายเป็นสร้างบาปแทน 

ลุมพินีวัน

การเดินทางแสวงบุญพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ 1

สามารถเดินทางได้ 2 วิธี ดังนี้

1. เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวมีหลายเส้นทาง เช่น สาวัตถี-ลุมพินี ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร ระยะเวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมง และ กุสินารา-ลุมพินี ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร ระยะเวลา 4-5 ชั่วโมง จากตัวเมืองทั้ง 2 เส้นทาง

2. เดินทางโดยเครื่องบินภายในประเทศจากเมืองหลวงประเทศเนปาล ใช้เวลาประมาณ 45 นาที